Agata Potępa

Regulamin sklepu internetowego


 

Regulamin sklepu internetowego
 

Dane pozostawione w naszym systemie zostaną użyte w celu obsługi i realizacji złożonego zamówienia oraz dla innych celów o których mówi: Polityka-prywatnosci

W sklepie internetowym działającym na stronie internetowej www.potepa.dobrydietetyk.pl możesz dokonać zakupu programu dietetycznego w formie cyfrowej opracowanego przez dietetyków sieci DOBRY DIETETYK

Sprzedawcą w/w produktu jest Agata Potępa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Agata Potępa Dobry Dietetyk, Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 9930683475. Ze sprzedawcą można się skontaktować pod adresem mailowym:  agata.potepa@dobrydietetyk.pl .

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu

§ 1 Definicje

1.Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Strona internetowa – strona internetowa znajduje się pod adresem www.potepa.dobrydietetyk.pl

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie.

5. Sprzedawca – Agata Potępa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Agata Potępa Dobry Dietetyk, Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 9930683475

6. Produkt – treść cyfrowa, wymieniona i opisana na stronie sklepu, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy

 

§ 2 Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.potepa.dobrydietetyk.pl/sklep


§3 Wymagania techniczne
 

Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Podczas korzystania ze sklepu w systemie teleinformatycznym osoby przeglądającej instalowane są pliki cookies. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa polityka prywatności dostępna pod adresem polityka prywatności

 

§ 4 Zakup

1.W celu dokonania zakupu Produktu należy:

  • Wybrać produkt i dodać go do koszyka
  • Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” po dokładnym sprawdzeniu czy zawartość koszyka się zgadza. Jeżeli zawartość koszyka się nie zgadza, należy ją na tym etapie edytować i zaktualizować koszyk, a następnie ponownie sprawdzić czy zawartość koszyka się zgadza i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
  • Wypełnić formularz zamówienia i przejść do procedury płatności poprzez przycisk „Kupuję i płacę”
  • Wybrać określony sposób płatności i dokonać płatności

2. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

3. Klient może żądać wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym doręczono Produkt. Faktura może zostać przesłana drogą elektroniczną


§5 Sposoby płatności

Dostępne metody płatności to przelew bankowy oraz szybkie przelewy elektroniczne. Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl. 

Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.

Zakupiony przez Użytkownika Produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu (w przypadku szybkich płatności), do Klienta jest również wysyłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. W przypadku płatności przelewem bankowym, produkt będzie wysłany, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po otrzymaniu płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia.

 W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie dwóch tygodni od dnia zamówienia

 

§ 6 Korzystanie z Produktu

1. Produkt jest treścią cyfrową,  wobec czego, do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf, epub lub mobi)

2. W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem  agata.potepa@dobrydietetyk.pl


§ 7 Odstąpienie od umowy
 

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie woli. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jeżeli podczas dokonywania zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Klient traci prawo do odstąpienia od umowy 


§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu oraz procesu zakupowego, domagając się wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, składając oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy. Reklamację można wysłać pod adres  agata.potepa@dobrydietetyk.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia 


§ 9 Dane osobowe i pliki cookies
 

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem polityka prywatności

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Sprzedawca wskazuje na możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Klientów będących konsumentami. Klient ma możliwość m.in. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej czy skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§ 11 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 

 

Regulamin sklepu internetowego z produktami Medikatha

Słowniczek:

Sprzedający –  Sklep Internetowy www.potepa.dobrydietetyk.pl prowadzony przez Agata Potępa prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej pod firmą Agata Potępa Dobry Dietetyk, Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 9930683475


Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego  www.potepa.dobrydietetyk.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl

Sklep Internetowy www.potepa.dobrydietetyk.pl– serwis internetowy dostępny pod adresem www.potepa.dobrydietetyk.pl/sklep za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego Produkty.

Produkty – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Formularz Rejestracji – usługa dostępna w Sklepie Internetowym  www.potepa.dobrydietetyk.pl, za pomocą której Kupujący podając swoje dane osobowe tworzy konto użytkownika przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl, za pomocą której Kupujący nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Produktów.

Koszyk – element Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl

Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedającego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT przekazany Kupującemu wraz z Produktem potwierdzający jego sprzedaż.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana w języku polskim, między Kupującym, a Sprzedającym.

 

I. Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Kupującymi umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowegowww.potepa.dobrydietetyk.pl. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni od takiej chwili związani postanowieniami nowego Regulaminu.

9. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupujących, jakie przysługują im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późń.zm. oraz Kodeksu cywilnego.

11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy www.potepa.dobrydietetyk.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl są nowe, wolne od wad i zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sprzedający prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Kupującego o składniki mineralne, witaminy lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedającego nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Kupującemu przez lekarza.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

5. Przedstawione na Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl opakowania Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. Opakowania mogą się różnić od zamieszczonych w zależności od aktualnie oferowanych przez producentów.

6. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

· korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,· niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego,

· korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

· korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

· korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl jedynie w zakresie użytku własnego.

 

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://www.potepa.dobrydietetyk.pl/sklep/

2. Kupujący ma możliwość zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl niezależnie od tego czy jest to zakup bez dokonywania rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, czy też dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

3. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

4. W przypadku braku dokonania przez Kupującego rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia na stronie internetowej https://www.potepa.dobrydietetyk.pl/sklep/ jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego oraz wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji budzących wątpliwości, co do ich prawdziwości lub aktualności, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

6. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt II ust. 7 pkt a-e). Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

8. Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem Potwierdź zamówienie) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  

9. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego Produktów.

10. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres:  agata.potepa@dobrydietetyk.pl

11. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia. 

 

IV. Ceny. Dokonywanie płatności

1.  Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl

- podawane są w złotych polskich,

- są cenami brutto - zawierają podatek VAT,

- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mailowy.

3. Koszt wysyłki Produktu ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Produkt:

- płatność e-przelewem bankowym,

- płatność kartą kredytową,

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt b) i c) wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

8. Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego złożenia będzie automatycznie anulowane. 

 

V. Realizacja zamówień

1.  Dostawa Produktów ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: DPD bądź InPost.

2. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

- wybranego przez Kupującego sposobu płatności – w przypadku przelewów bankowych, o których mowa w pkt IV ust. 6 pkt b) i c) realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Produkt oraz za dostawę,o dostępności Produktu.

4. Termin wskazany w ust. 2 może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku anulowania zamówienia lub braku produktu zwrot płatności na konto Kupującego następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia.

8. Jako zrealizowanie zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki przez Sklep Internetowy www.potepa.dobrydietetyk.pl przedstawicielowi firmy kurierskiej.

9. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy  Produktu przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej, na które Sprzedający nie ma wpływu.

10. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym (adresatem przesyłki) przed doręczeniem przesyłki.

11. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

12. Jeżeli doręczana przesyłka jest obarczona śladami uszkodzenia zewnętrznego należy odmówić jej przyjęcia, a Sklep Internetowy www.potepa.dobrydietetyk.pl bez zwłoki wyjaśni zaistniałą sytuację z firmą kurierską i prześle ponownie zamówioną przesyłkę bez dodatkowych opłat.

13. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

14. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późń.zm.), Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej  agata.potepa@dobrydietetyk.pl  lub listem poleconym na adres: Agata Potępa Dobry Dietetyk, Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 9930683475. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

- Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3. Zwrot towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży z zachowaniem restrykcji dotyczących środków spożywczych, suplementów diety i kosmetyków, a także zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, a w miarę możliwości powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

4. Zwracany produkt w trybie określonym w ust. 2 i 3 powinien zostać odesłany na adres: Agata Potępa Dobry Dietetyk, Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 9930683475 w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania i uszkodzeń) wraz z dowodem zakupu. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Konsument. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


VII. Niezgodność towaru z umową. 

Reklamacje Produktów

1. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Agata Potępa Dobry Dietetyk, Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 9930683475

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agata.potepa@dobrydietetyk.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedający uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy produkt (towar) pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na jego rodzaj, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić go w miejscu, w którym się on znajduje. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Produktu zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sprzedającego wady.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący może powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: agata.potepa@dobrydietetyk.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

VIII. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Agata Potępa Dobry Dietetyk, Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 9930683475

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym mailowo  agata.potepa@dobrydietetyk.pl lub tradycyjnie na powyższy adres.

3. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia.

4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło zostać zrealizowane.

6. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami, odpowiedzialnymi za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom takim, jak operatorzy pocztowi, kurierzy, bank oraz operatorzy płatności. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. Powierzone dane osobowe są przechowywane 
i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Pliki cookies

1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza Zamówienia albo Sklepu  Internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu użytkowników.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Kupującego. Zgoda może zostać wyrażona przez Kupującego poprzez samodzielne ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Kupującego do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego www.potepa.dobrydietetyk.pl

3. Kupujący w Sklepie Internetowym www.potepa.dobrydietetyk.plmoże również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała Kupującego przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Formularza Zamówienia. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron w przypadku sporów z udziałem konsumentów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a w przypadku pozostałych Kupujących sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.

POKAŻ